” เรา ที เอ็ม อี เอส มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงของ IT
และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ของเราที่มีมามากกว่า 10 ปี “
” เรา ที เอ็ม อี เอส มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงของ IT และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยประสบการณ์ของเราที่มีมามากกว่า 10 ปี “

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 Web developer 
ลักษณะงาน:
 • จัดทำและดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายและเขียนโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ Java
 • แก้ไขระบบหรือโปรแกรมต่างๆ
 • พัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ บนระบบใหม่ และ ระบบปัจจุบัน
 
คุณสมบัติ:
 
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทำงานแบบ Web-base รวมไปถึง HTML, JavaScript, CSS, jQuery and Web services
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทำงานฐานข้อมูลรวมไปถึง MySQL and MS SQL
 • มีความเข้าใจการทำงานแบบ object oriented programming
 • มีความรู้ด้านการทำงานระบบ ERP (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ ทำงานบนเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • นักศึกษาจบใหม่ยินดีต้อนรับ
 
 
เอกสารการสมัคร :
 
 • สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 รูป (ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว)
 
 
สนใจติดต่อขอสมัครส่งอีเมลมาที่ [email protected]
บริษัท ที เอ็ม อี เอส จำกัด
184/191, อาคาร ฟอรั่ม ทาวเวอร์, ชั้น 29th,
ถนน รัชดาภิเษก, เขต ห้วยขวาง, กทม 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 645 4343 | โทรสาร : +66 (0) 2 645 4499
 System Analyst 
 ลักษณะงาน:
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานของลูกค้าในเชิงธุรกิจได้
 • สามารถทำเอกสารการใช้งานและการเชื่อมต่อระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่
 • สามารถแปลงความต้องการของลูกค้าให้มาเป็นคุณสมบัติของระบบ
 • สามารถแนะนำและประเมินความเป็นไปได้เพื่อความเหมาะสมทางเทคนิคและธุรกิจ
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการและทำข้อเสนอเพื่อทดแทนหรือแก้ไขในส่วนอื่นๆ
 • สามารถทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน, นักพัฒนาระบบ, คนทดสอบระบบ และ ผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวระบบสามารถทำได้ความต้องการของลูกค้า
 • สามารถนำเสนอตัวระบบให้กับลูกค้า
 • มีความรู้ความเข้าใจในและทำเอกสารเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) รวมไปถึง คุณสมบัติและความต้องการของระบบทั้ง IT และ ผู้ใช้งาน
 • ดูแลให้คำแนะนำการใช้งานตัวระบบรวมทั้งการย้ายข้อมูลมาอยู่บนระบบใหม่
 • จัดทำคู่มือการใช้งานตัวระบบและอบรมให้กับผู้ใช้
 
คุณสมบัติ:
 
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป และ สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ขึ้นไปในด้านการวิเคราะห์ระบบ, การจัดการโปรเจคขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่
 • มีความเข้าใจในด้านธุรกิจและ ERP เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ระบบ ERP (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการโรงงาน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 
เอกสารการสมัคร :
 
 • สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 รูป (ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว)
 
 
สนใจติดต่อขอสมัครส่งอีเมลมาที่ [email protected]
บริษัท ที เอ็ม อี เอส จำกัด
184/191, อาคาร ฟอรั่ม ทาวเวอร์, ชั้น 29th,
ถนน รัชดาภิเษก, เขต ห้วยขวาง, กทม 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 645 4343 | โทรสาร : +66 (0) 2 645 4499

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

 Web developer 
ลักษณะงาน:
 • จัดทำและดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายและเขียนโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ Java
 • แก้ไขระบบหรือโปรแกรมต่างๆ
 • พัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ บนระบบใหม่ และ ระบบปัจจุบัน
 
คุณสมบัติ:
 
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทำงานแบบ Web-base รวมไปถึง HTML, JavaScript, CSS, jQuery and Web services
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทำงานฐานข้อมูลรวมไปถึง MySQL and MS SQL
 • มีความเข้าใจการทำงานแบบ object oriented programming
 • มีความรู้ด้านการทำงานระบบ ERP (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ ทำงานบนเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • นักศึกษาจบใหม่ยินดีต้อนรับ
 
 
เอกสารการสมัคร :
 
 • สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 รูป (ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว)
 
 
สนใจติดต่อขอสมัครส่งอีเมลมาที่ [email protected]
บริษัท ที เอ็ม อี เอส จำกัด
184/191, อาคาร ฟอรั่ม ทาวเวอร์, ชั้น 29th,
ถนน รัชดาภิเษก, เขต ห้วยขวาง, กทม 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 645 4343 | โทรสาร : +66 (0) 2 645 4499
 System Analyst 
ลักษณะงาน:
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานของลูกค้าในเชิงธุรกิจได้
 • สามารถทำเอกสารการใช้งานและการเชื่อมต่อระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่
 • สามารถแปลงความต้องการของลูกค้าให้มาเป็นคุณสมบัติของระบบ
 • สามารถแนะนำและประเมินความเป็นไปได้เพื่อความเหมาะสมทางเทคนิคและธุรกิจ
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการและทำข้อเสนอเพื่อทดแทนหรือแก้ไขในส่วนอื่นๆ
 • สามารถทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน, นักพัฒนาระบบ, คนทดสอบระบบ และ ผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวระบบสามารถทำได้ความต้องการของลูกค้า
 • สามารถนำเสนอตัวระบบให้กับลูกค้า
 • มีความรู้ความเข้าใจในและทำเอกสารเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) รวมไปถึง คุณสมบัติและความต้องการของระบบทั้ง IT และ ผู้ใช้งาน
 • ดูแลให้คำแนะนำการใช้งานตัวระบบรวมทั้งการย้ายข้อมูลมาอยู่บนระบบใหม่
 • จัดทำคู่มือการใช้งานตัวระบบและอบรมให้กับผู้ใช้
คุณสมบัติ:
 
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป และ สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ขึ้นไปในด้านการวิเคราะห์ระบบ, การจัดการโปรเจคขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่
 • มีความเข้าใจในด้านธุรกิจและ ERP เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ระบบ ERP (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการโรงงาน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
เอกสารการสมัคร :
 • สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 รูป (ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว)
สนใจติดต่อขอสมัครส่งอีเมลมาที่ [email protected]
บริษัท ที เอ็ม อี เอส จำกัด
184/191, อาคาร ฟอรั่ม ทาวเวอร์, ชั้น 29th,
ถนน รัชดาภิเษก, เขต ห้วยขวาง, กทม 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 645 4343 | โทรสาร : +66 (0) 2 645 4499

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

 Web developer 
ลักษณะงาน:
 • จัดทำและดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายและเขียนโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ Java
 • แก้ไขระบบหรือโปรแกรมต่างๆ
 • พัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ บนระบบใหม่ และ ระบบปัจจุบัน
 
คุณสมบัติ:
 
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทำงานแบบ Web-base รวมไปถึง HTML, JavaScript, CSS, jQuery and Web services
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทำงานฐานข้อมูลรวมไปถึง MySQL and MS SQL
 • มีความเข้าใจการทำงานแบบ object oriented programming
 • มีความรู้ด้านการทำงานระบบ ERP (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ ทำงานบนเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • นักศึกษาจบใหม่ยินดีต้อนรับ
 
 
เอกสารการสมัคร :
 
 • สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 รูป (ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว)
 
 
สนใจติดต่อขอสมัครส่งอีเมลมาที่ [email protected]
บริษัท ที เอ็ม อี เอส จำกัด
184/191, อาคาร ฟอรั่ม ทาวเวอร์, ชั้น 29th,
ถนน รัชดาภิเษก, เขต ห้วยขวาง, กทม 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 645 4343 | โทรสาร : +66 (0) 2 645 4499
 System Analyst 
ลักษณะงาน:
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานของลูกค้าในเชิงธุรกิจได้
 • สามารถทำเอกสารการใช้งานและการเชื่อมต่อระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่
 • สามารถแปลงความต้องการของลูกค้าให้มาเป็นคุณสมบัติของระบบ
 • สามารถแนะนำและประเมินความเป็นไปได้เพื่อความเหมาะสมทางเทคนิคและธุรกิจ
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการและทำข้อเสนอเพื่อทดแทนหรือแก้ไขในส่วนอื่นๆ
 • สามารถทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน, นักพัฒนาระบบ, คนทดสอบระบบ และ ผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวระบบสามารถทำได้ความต้องการของลูกค้า
 • สามารถนำเสนอตัวระบบให้กับลูกค้า
 • มีความรู้ความเข้าใจในและทำเอกสารเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) รวมไปถึง คุณสมบัติและความต้องการของระบบทั้ง IT และ ผู้ใช้งาน
 • ดูแลให้คำแนะนำการใช้งานตัวระบบรวมทั้งการย้ายข้อมูลมาอยู่บนระบบใหม่
 • จัดทำคู่มือการใช้งานตัวระบบและอบรมให้กับผู้ใช้
คุณสมบัติ:
 
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป และ สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ขึ้นไปในด้านการวิเคราะห์ระบบ, การจัดการโปรเจคขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่
 • มีความเข้าใจในด้านธุรกิจและ ERP เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ระบบ ERP (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการโรงงาน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
เอกสารการสมัคร :
 • สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 รูป (ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว)
สนใจติดต่อขอสมัครส่งอีเมลมาที่ [email protected]
บริษัท ที เอ็ม อี เอส จำกัด
184/191, อาคาร ฟอรั่ม ทาวเวอร์, ชั้น 29th,
ถนน รัชดาภิเษก, เขต ห้วยขวาง, กทม 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 645 4343 | โทรสาร : +66 (0) 2 645 4499

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

ชื่อ-นามสกุล*

เบอร์โทร*

E-mail

ตำแหน่งงานที่สมัคร

อัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

+66 (0)92 462 9779  <<<

[email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

+66 (0)92 462 9779  <<<

[email protected]

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน 

ชื่อ-นามสกุล*

เบอร์โทร*

E-mail

ตำแหน่งงานที่สมัคร

อัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB)